Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Povećana urinarna ekskrecija cistina

  • Cistinurija

    Цистинурија е ретко генетско заболување со автозомнорецесивен облик на наследување. Мутации на SLC3A1 и SLC7A9 гени предизвикуваат цистинурија и таа се појавува доколку двајцата родители имаат специфичен дефект во нивниот ген што ја предизвикува болеста. Може да се јави само ако наследи по еден[…][studenti.mk]

Dalji simptomi