Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bronhioloalveolarni karcinom


Klinička slika

 • Karcinom bronha Epidemiologija karcinoma bronha Etiologija karcinoma bronha Histološki tipovi karcinoma bronha Klinička slika Dijagnoza TNM klasifikacija Molekularna biologija karcinoma bronha Sveobuhvatna gerijatrijska procena Slabi ( fraily ) stari[healthdocbox.com]
Kašalj
 • Distribucija bolesnika prema stepenu uhranjenosti 69 84 Najčešći simptomi bolesti su bili kašalj (73,3%), bol u grudnom košu (43,4%), otežano disanje (38,8%) i gubitak na telesnoj masi više od 5% (44,7%) (tabela 16). Tabela 16.[healthdocbox.com]
Dispneja
 • […] dijagnoze prosečno 20% bolesnika imaju lokalizovanu bolest, 25% regionalne metastaze, a 55% bolesnika imaju udaljene metastaze. 26 41 Simptomi karcinoma bronha se javljaju usled: -samog primarnog tumora- kod centralno lokalizovanih tumora javlja se kašalj, dispneja[healthdocbox.com]
Temperatura
 • […] komorbiditeta po sistemima, Charlson index), simptomi bolesti (kašalj, hemoptizije, otežano disanje, bol u grudnom košu, promuklost, smetnje gutanja, sindrom gornje šuplje vene, bol u kostima, simptomi od strane centralnog nervnog sistema, povišena telesna temperatura[healthdocbox.com]
Disfagija
 • -lokoregionalnog širenja- znaci kompresije na gornju šuplju venu, paraliza n.recurrensa, Hornerov sindrom, disfagija, perikardijalna efuzija, simptomi kompresije brahijalnog pleksusa (Pancoast tumor) -metastatskog širenja neurološki simptomi usled širenja[healthdocbox.com]
Osteoporoza
 • Gerijatrijski sindromi -demencija -delirijum -depresija -distres -slabost -malaksalost izazvana karcinomom -sklonost padovima -osteoporoza (66) 8.[healthdocbox.com]

Dijagnostika

 • Univarijantnom analizom (t-test, hi 2 test) su ispitivani potencijalni prognostički faktori da bolesnik doživi 2 godine nakon dijagnostike uz primenu hemioterapije bazirane na platini.[healthdocbox.com]

Lečenje

 • Godine života same po sebi nisu riziko faktor za hirurško lečenje, ali je važna procena fiziološkog statusa starih bolesnika sa karcinomom.[healthdocbox.com]

Prognoza

 • Komorbiditeti Stare osobe imaju povećanu incidencu komorbiditeta što može uticati na prognozu karcinoma i na toleranciju tretmana (69).[healthdocbox.com]

Etiologija

 • Karcinom bronha Epidemiologija karcinoma bronha Etiologija karcinoma bronha Histološki tipovi karcinoma bronha Klinička slika Dijagnoza TNM klasifikacija Molekularna biologija karcinoma bronha Sveobuhvatna gerijatrijska procena Slabi ( fraily ) stari[healthdocbox.com]

Epidemiologija

 • Karcinom bronha Epidemiologija karcinoma bronha Povećanje broja starijeg stanovništva udruženo je sa porastom broja obolelih od karcinoma u ovoj starosnoj grupi, jer je starenje samo po sebi riziko faktor za nastanak karcinoma.[healthdocbox.com]
Raspodela pola
Raspodela godina

Prevencija

 • Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti prosečno 80% starih osoba ima jednu hroničnu bolest, a 50% dve, zbog čega su starije osobe senzitivnije na toksičnost i nuspojave tretmana (70,71).[healthdocbox.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!