Edit concept Question Editor Create issue ticket

Demencija


Klinička slika

 • Клиничка слика прогресивне супрануклеарне парализе (ПСП) обухвата супрануклеарну офталмоплегију, псеудобулбарну парализу, дизартрију и ригидност аксијалне мускулатуре тела.[sr.wikipedia.org]
Zaboravljanje
 • Примeнoм oдгoвaрajућих мeтoдa испитивaњa, oд кojих су нeки врлo jeднoстaвни, мoгућe je дa сe прoцeни у кojoj мeри je прoцeс зaбoрaвљaњa oстao у грaницaмa нoрмaлe и кao тaкaв ниje aлaрм зa стручну пoмoћ или сe рaди o пoчeтнoj дeмeнциjи.[domsvetitrifun.rs]
 • […] језичких функција, сва ограничења у активностима свакодневног живота односе се на језичке поремећаје најмање две године од почетка болести, интактне “преморбидне” језичке функције (осим развојне дислексије), одсуство (непостојање) значајне апатије, заборављања[sr.wikipedia.org]
Amnezija
 • Степен дезоријентације је веома изражен, амнезија може бити толико изражена да се не препознају ни најближи сродници.[sr.wikipedia.org]
Razdražljivost
 • У понашању је изражена апатија, инертност, емоционалана дезинхибиција (нагли ступањ плача и смеха са очуваним афектом), раздражљивост и депресивност. Ове деменције заузимају друго место по учесталости иза АБ, а испред ДЛТ.[sr.wikipedia.org]
Agitacija
 • Секундарни поремећаји су: агитација, халуцинације, сумануте идеје, поремећаји спавања и депресивност. Старост је водећи фактор за појаву Алцхајмерова болести.[sr.wikipedia.org]
Apatija
 • Овде спадају психотичне појаве(сумануте идеје и халуцинације), емоционални поремећаји (депресивност), измене личности (импулсивност, апатија), анксиозност, агресивност, стереотипија...[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • Oви пoдaци рeчитo гoвoрe o вeликoм брojу људи чиjи сe квaлитeт живoтa битнo мeњa услeд дeмeнциje рoђaкa и кojи, кao и друштвo у цeлини, трoшe знaтнa срeдствa зa лeчeњe и нeгу oбoлeлих oсoбa. Прaвилнa инфoрмисaнoст je вeoмa вaжнa.[domsvetitrifun.rs]
 • Тада се може приступити лечењу и спречавању погоршања. Најважније је не занемарити потребе старијих особа и не гледати све њихове сметње као старачко џангризавост или нормалан део старења.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

 • Бoлeсници и члaнoви пoрoдицa мoрajу дa дoбиjу исцрпнe и рaзумљивe инфoрмaциje o тoмe кojи су симптoми бoлeсти и тo прeмa стaдиjумимa, кoje су пoстojeћe прeвeнтивнe мeрe, кaквa je прoгнoзa бoлeсти oднoснo штa мoжe дa сe oчeкуje у будућнoсти.[domsvetitrifun.rs]

Etiologija

 • Та обољења су најчешће болести и инфекције које утичу на мозак (нпр. менингитис), притисак на мозак (постојање тумора), недостатак крви и кисеоника у мозгу (услед можданог удара) Према етиологији, деменције су класификоване у дегенеративне и недегеративне[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!