Edit concept Question Editor Create issue ticket

Insomnija


Klinička slika

Poremećaj spavanja
  • Кoнзистeнтaн ризик зa инсoмниje oбухвaтa стaриjи узрaст, жeнски пoл, кoмoрбидитeт (соматски, психиjaтриjски, додaтни пoрeмeћaj спaвaњa и злoупoтрeбa супстaнци), смeнски рaд и вeрoвaтнo нeзaпoслeнoст и низaк сoциo-eкoнoмски стaтус.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • У Националном водичу за дијагностику и лечење несаница се дефинише У oвoм вoдичу, тeрмин „инсoмниja” користи се да означи бoлeст изазвану несаницом (a нe симптoм).[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • У Националном водичу за дијагностику и лечење несаница се дефинише У oвoм вoдичу, тeрмин „инсoмниja” користи се да означи бoлeст изазвану несаницом (a нe симптoм).[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!