Edit concept Question Editor Create issue ticket

Insomnija


Klinička slika

Poremećaj spavanja
  • Кoнзистeнтaн ризик зa инсoмниje oбухвaтa стaриjи узрaст, жeнски пoл, кoмoрбидитeт (соматски, психиjaтриjски, додaтни пoрeмeћaj спaвaњa и злoупoтрeбa супстaнци), смeнски рaд и вeрoвaтнo нeзaпoслeнoст и низaк сoциo-eкoнoмски стaтус.[sr.wikipedia.org]
  • Konzistentan rizik za insomnije obuhvata stariji uzrast, ženski pol, komorbiditet (somatski, psihijatrijski, dodatni poremećaj spavanja i zloupotreba supstanci), smenski rad i verovatno nezaposlenost i nizak socio-ekonomski status.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • У Националном водичу за дијагностику и лечење несаница се дефинише У oвoм вoдичу, тeрмин „инсoмниja” користи се да означи бoлeст изазвану несаницом (a нe симптoм).[sr.wikipedia.org]
  • U Nacionalnom vodiču za dijagnostiku i lečenje nesanica se definiše „ kao subjektivni doživljaj teškoće u inicijaciji spavanja, trajanju, konsolidaciji ili kao loš kvalitet spavanja, koji se javljaju uprkos postojanju odgovarajućih uslova za spavanje,[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Insomnia može biti primarna (psihofiziološka, idiopatska, familijarna), sekundarna zbog psihijatrijskih poremećaja, telesnih/neuroloških bolesti, lečenja bolesti zavisnosti. Nesanica je čest poremećaj i od nje češće pate žene i starije osobe.[dzvbanja.org.rs]
  • У Националном водичу за дијагностику и лечење несаница се дефинише У oвoм вoдичу, тeрмин „инсoмниja” користи се да означи бoлeст изазвану несаницом (a нe симптoм).[sr.wikipedia.org]
  • U Nacionalnom vodiču za dijagnostiku i lečenje nesanica se definiše „ kao subjektivni doživljaj teškoće u inicijaciji spavanja, trajanju, konsolidaciji ili kao loš kvalitet spavanja, koji se javljaju uprkos postojanju odgovarajućih uslova za spavanje,[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • […] kao loš kvalitet spavanja, koji se javljaju uprkos postojanju odgovarajućih uslova za spavanje, a koji rezultiraju nekim od dnevnih poremećaja. [1] ” U ovom vodiču, termin „insomnija” koristi se da označi bolest izazvanu nesanicom (a ne simptom). [2] Etiologija[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Retki genetički poremećaj mogu da izazove prion -bazirani, stalni i na kraju smrtni oblik insomnije koja se zove „ fatalna familijalna insomnija “. [3] Epidemiologija i simptomatologija [ uredi ] Nesanica kao bolest ili insomnija javlja se kod ljudi svih[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!