Edit concept Question Editor Create issue ticket

Pleuropulmonarni blastom


Klinička slika

  • Karcinom bronha Epidemiologija karcinoma bronha Etiologija karcinoma bronha Histološki tipovi karcinoma bronha Klinička slika Dijagnoza TNM klasifikacija Molekularna biologija karcinoma bronha Sveobuhvatna gerijatrijska procena Slabi ( fraily ) stari[healthdocbox.com]

Dijagnostika

  • Univarijantnom analizom (t-test, hi 2 test) su ispitivani potencijalni prognostički faktori da bolesnik doživi 2 godine nakon dijagnostike uz primenu hemioterapije bazirane na platini.[healthdocbox.com]

Lečenje

  • Godine života same po sebi nisu riziko faktor za hirurško lečenje, ali je važna procena fiziološkog statusa starih bolesnika sa karcinomom.[healthdocbox.com]

Prognoza

  • Komorbiditeti Stare osobe imaju povećanu incidencu komorbiditeta što može uticati na prognozu karcinoma i na toleranciju tretmana (69).[healthdocbox.com]

Etiologija

  • Karcinom bronha Epidemiologija karcinoma bronha Etiologija karcinoma bronha Histološki tipovi karcinoma bronha Klinička slika Dijagnoza TNM klasifikacija Molekularna biologija karcinoma bronha Sveobuhvatna gerijatrijska procena Slabi ( fraily ) stari[healthdocbox.com]

Epidemiologija

  • Karcinom bronha Epidemiologija karcinoma bronha Povećanje broja starijeg stanovništva udruženo je sa porastom broja obolelih od karcinoma u ovoj starosnoj grupi, jer je starenje samo po sebi riziko faktor za nastanak karcinoma.[healthdocbox.com]
Raspodela pola
Raspodela godina

Prevencija

  • Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti prosečno 80% starih osoba ima jednu hroničnu bolest, a 50% dve, zbog čega su starije osobe senzitivnije na toksičnost i nuspojave tretmana (70,71).[healthdocbox.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!