Edit concept Question Editor Create issue ticket

Talasemija


Klinička slika

  • Targeti za gensku terapiju su uglavnom geni koji se nazivaju sekundarnim modifikatorima, i koji, pored defekta u globinskom genu, utiču na kliničku sliku svakog pacijenta.[sr.wikipedia.org]
Anemija
  • U diferencijalnoj dijagnozi talasemija treba posumnjati na ove bolesti i poremećaje: Akutni oblik anemije Hronični oblik anemije Hidrops, fetalni Nedostatak piruvat kinaze Intermedijalni oblik talasemije Terapija talasemije zasniva se na sledećim principima[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Praćenje genetičkih markera (mutacija) u porodici omogućava prenatalnu dijagnostiku za ovu bolest. Molekularna dijagnostika talasemija bazirana je na PCR metodologiji.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Targeti za gensku terapijuU poslednje vreme je postignut značajan napredak u dizajniranju novih terapijskih pristupa u lečenju talasemija, kao što su genska terapija i terapija bazirana na indukovanim pluripotentnim matičnim ćelijama (iPSC).[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Molekularna dijagnostika talasemija je najpouzdaniji način da se postavi dijagnoza u najranijem uzrastu i da se, blagovremenim terapeutskim zahvatom, popravi klinička slika, tok i prognoza bolesti.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!